TV Jedinstvo i RTV Novi Pazar nenamjenski trošile pare iz budžeta

0
274

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je na osnovu narativnih izvještaja na kraju 2016. godine da su iz gradskog budžeta Novog Pazara dvema televizijama odobrena sredstva za finansiranje cijelog programa, a ne određenih projekata, što je suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima.

U detaljnom izvještaju ove institucije, u koji je radio Sto plus imao uvid, navodi se da su Radio televizija (RTV) Novi Pazar i TV Jedinstvo novac iz gradske kase koristile za finansiranje redovnih troškova poslovanja- plata, struja, komunalije, zakup poslovnog prostora i brojne medijske naknade.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Novog Pazara je na osnovu skrivenog Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog interesa krajem 2015. godine odobrilo sredstva za pet projekata čija je realizacija i finansiranje predviđeno u 36 mjeseci u ukupnoj vrijednosti od 169,6 miliona dinara.

Ovaj iznos do kraja novembra 2018. godine biće isplaćen tako što će RTV Novi Pazar dobiti 151,6 miliona dinara, TV Jedinstvo 10,8 miliona dinara, radio Sto plus 3,6 miliona dinara, YU radio 1,8 miliona dinara i Dan graf 1,8 miliona dinara.

Revizor je utvrdio da javnim pozivom na ovaj Konkurs nisu bili predviđeni kriterijumi za ocjenu projekata na osnovu kojih će biti dodijeljena ova sredstva.

“Osim toga, ugovori sa podnosiocima ovih projekata ne sadrže odredbu da će obaveze koje dospijevaju u narednim budžetskim godinama biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namjenu biti odobrena, niti je pribavljena saglasnost lokalnog organa uprave nadležnog za finansije za obaveze koje će dospijevati i biti uključene u finansijski plan za naredne dvije godine, što je suprotno Zakonu o budžetskom sistemu”, navodi se u izvještaju.

Revizor navodi i da je TV Jedinstvo registrovana u registar medija tri dana po raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata i da je vlasnik i direktor medija tada bio na funkciji zamjenika predsjednika Skupštine grada.

Među utvrđenim nepravilnostima se navodi i da Gradska uprava za izvorne i poverene poslove nije podnijela prijavu za upis podataka o iznosima novčanih sredstava koja su dodeljena medijima u registar medija.

Revizor je odgovornim osobama preporučio da raspisivanje konkursa i odobravanje sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja obavljaju za budžetsku godinu, da javni poziv sadrži sve zakonom propisane elemente, da prijave odobrena sredstva medijima radi upisa u registar medija, ali i da sredstva odobravaju za sufinansiranje projekata, a ne za finansiranje redovnog poslovanja medija.